musicians

Igor Bobovich (cello), art-director MCMA

Violin:
Andrey Sigeda
Petr Bobrovsky
Eugeny Ikov

Sergey Sivolgin
Ivan Subbotkin
Tair Khisambeyev
Artem Naumov
Alexander Afanasiev

Dunya Lavrova

Viola:
Vasily Kukharenko
Nikolay Zakharin
Nail Bakiev
Zoya Karakutsa
Grigory Chekmarev
Anatoly Melnichuk
Lidiya Sigeda

Cello:
Arseny Kotlyarevsky
Dina Bolshakova
Anna Morozova
Elina Faskhitdinova

Double bass:
Leonid Bakulin